A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Sprawozdania ze wspólpracy Gminy z NGO

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy nie później niż do 30 kwietnia każdego roku jest obowiązany przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Niedrzwica Duża z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni.
 
Sprawozdanie ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013
 
Sprawozdanie ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb