A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Pożyczki dla NGO

W 2012 roku Gmina Niedrzwica Duża jako jedna z pierwszych gminy na Lubelszczyźnie utworzyła fundusz pożyczkowych dla organizacji pozarządowych. Lokalne NGO, które realizują projekty finansowane ze środków zewnętrznych mogą uzyskać pożyczkę niezbędną do proawidłowego przeprowadzenia dango projektu.
 
Szczegółowe zasady udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym określa Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Niedrzwica Duża pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póżn. zm.) działającym na terenie Gminy Niedrzwica Duża na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii europejskiej lub innych środków zewnętrznych.
 
Zasady udzielania pożyczek (wraz ze wzorem wniosku i wzorem umowy)
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb