A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

XLIV sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża - 26.06.2018

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 26 czerwca 2018 roku /wtorek/ zwołana zostaje XLIV sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża VII kadencji. Obrady sesji odbędą się sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej. Początek obrad sesji – godz. 14.00.

 

Porządek obrad sesji Rady Gminy Niedrzwica Duża w dniu 26.06.2018 roku

1. Otwarcie sesji.
2. Komunikaty Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII, XLIII  sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązującego na terenie gminy Niedrzwica Duża i przekazania go do zaopiniowania do organu regulacyjnego tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia „Dnia Organizacji Pozarządowych gminy Niedrzwica Duża”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10. Absolutorium dla Wójta Gminy Niedrzwica Duża:
10.1 rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok,
10.2 rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok,
10.3 zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2017 rok,
10.4 zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego RIO z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Niedrzwica Duża za 2017 rok.
10.5 zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielanie absolutorium Wójtowi gminy Niedrzwica Duża za 2017 rok,
10.6 zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niedrzwica Duża w przedmiocie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy w 2017 roku.
10.7 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Niedrzwica Duża z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
10.8 podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Niedrzwica Duża za 2017 rok.
11. Odpowiedzi  na zapytania  radnych, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad.

Liczba wyświetleń: 307
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb