A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Projekt BY GODNIE ŻYĆ - wsparcie osób niesamodzielnych z terenu powiatu lubelskiego

Zdjęcie Artykułu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej od 1 września 2018 roku realizuje w partnerstwie z Fundacją Europejskie Centrum Wspierania Biznesu w Niedrzwicy Kościelnej ul. Tatarakowa 4, projekt w ramach RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej 11- Włączenie Społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne pt. „BY GODNIE ŻYĆ”- wsparcie osób niesamodzielnych i z terenu powiatu lubelskiego. Projekt będzie realizowany od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

 

 

Celem projektu jest: Zwiększenie dostępności usług społecznych i świadczonych w społeczności lokalnej na terenie powiatu lubelskiego poprzez utworzenie dla 30 osób niesamodzielnych dziennego domu pomocy w Niedrzwicy Kościelnej, zapewnienie im usług opiekuńczych oraz terapii, jak również wsparcie 6 osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie gminy Niedrzwica Duża poprzez świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Projekt skierowany jest do osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób niesamodzielnych, osób starszych i niepełnosprawnych dla grupy 30 osobowej  w Dziennym Domu Pomocy i 6 osobowej usługi opiekuńcze w domu.

W ramach projektu realizowane będą dwa zadania :

 1. Utworzenie  Dziennego Domu Pomocy,
 2. Dzienne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Dzienny dom pomocy funkcjonował będzie przez 8 godzin dziennie  we wszystkie dni robocze i  usługi opiekuńcze przez 7 dni w tygodniu po 2 godziny dziennie przez okres 3 lat realizacji projektu oraz 3 lata gotowości do świadczenia usług - trwałość projektu.

Program wsparcia  w DDP obejmował będzie :

 • trening umiejętności społecznych i samoobsługi,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia z elementami socjoterapii,
 • trening zajęć kulinarnych,
 • muzykoterapia,
 • choreoterapii,
 • biblioterapia,
 • filmoterapia,
 • terapia zajęciowa,
 • zajęcia muzyczne,
 • zajęcia usprawniania fizycznego,
 • zakres usług opiekuńczych obejmował będzie
 • pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • opiekę higieniczną
 • pielęgnacje zleconą przez lekarza
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem

 

W związku z powyższym rozpoczynamy nabór pracowników na stanowiska:

- terapeutów i opiekunów w Dziennym  Domu Pomocy. Kontakt z Panią Anną Pocheć tel. 609 949 607


- opiekuna świadczącego usługi w miejscu zamieszkania - umowa zlecenie  7 dni w tygodniu -wymagane  kwalifikacje  do wykonywania zawodu , opiekuna  środowiskowego, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej i ukończone szkolenie z zakresu I pomocy lub pomocy przedmedycznej lub doświadczenie  w realizacji usług opiekuńczych w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyte 80 godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi.

Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej.


Prowadzimy również nabór uczestników  projektu  zapraszamy osoby, starsze niepełnosprawne i niesamodzielne,  które potrzebują wsparcia i chcą mile spędzić czas poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Dzienny Dom Pomocy.

Zgłoszenia również poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej tel. 81 517 50 69  lub 604 096 785 lub osobiście z pracownikiem d/s pierwszego kontaktu. 

Liczba wyświetleń: 449
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb