A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

Zdjęcie Artykułu

Wójt Gminy Niedrzwica Duża ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku. Celem konkursu ofert jest wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Niedrzwica Duża poprzez udzielenie dotacji na ich realizację w wysokości maksymalnie do 90% całkowitego kosztu zadania.

 

 

 

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, które statutowo działają w dziedzinie objętej konkursem, zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża, dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania.
Oferty konkursowe należy składać: w Kancelarii Urzędu Gminy Niedrzwica Duża (ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża), w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru i nazwy zadania (np.: „2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” itd.), opatrzonej adnotacją „Otwarty konkurs ofert” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2019 roku do godz. 15:30.
Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

 

Ogłoszenie o konkursie w  2019 r.

Wzór Oferty  2019 r.

Wzór sprawozdania 2019 r.

Wzór umowy 2019 r.

Liczba wyświetleń: 383
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb