A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku

Zdjęcie Artykułu

Wójt Gminy Niedrzwica Duża ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku. Celem konkursu ofert jest wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego Gminy Niedrzwica Duża poprzez udzielenie dotacji na ich realizację w wysokości maksymalnie do 90% całkowitego kosztu zadania. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Oferenci, którzy statutowo działają w dziedzinie objętej konkursem, zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża, dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania.

 

Oferty konkursowe należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Niedrzwica Duża (ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża), w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru i nazwy zadania: „1. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów - zwiększenie dostępności oddziaływań Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom w Gminie Niedrzwica Duża na rok 2019, opatrzonej adnotacją „Otwarty konkurs ofert” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2019 roku do godz. 15:30.

Oferta winna być złożona na wzorze oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2019 Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dnia 31 stycznia 2019 roku.

Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie.

Zarzadzenie 11/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zał. nr 1 - ogłoszenie o konkursie

Zał. nr 2 - wzór oferty

Zał. nr 3 - wzór umowy

Zał. nr 4 - wzór sprawozdania

Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT

Liczba wyświetleń: 284
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb