A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościam

Zdjęcie Artykułu

Urząd Gminy Niedrzwica Duża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze - strona BIP

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża

 1.  Wymagania niezbędne:

 a) wykształcenie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku: wyższe w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym oraz staż pracy minimum 3 lata;
( preferowane wykształcenie wyższe o kierunkach: gospodarka nieruchomościami zagospodarowanie przestrzenne, zarządzanie i wycena nieruchomości, administracja publiczna, geodezja lub pokrewne);
b) posiadanie obywatelstwa polskiego;
c) pełna zdolność do czynności prawnych;
d) korzystanie z pełni praw publicznych;
e) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
g) nieposzlakowana opinia;
h) znajomość aktów prawnych:
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
- ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne;
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
- ustawy  z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane;
- ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. księgach wieczystych;
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego;
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
i) umiejętność interpretacji przepisów prawa,
j) umiejętność biegłej obsługi komputera oraz biegła znajomość pakietu MS Office.

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji samorządowej;
b) ukończenie służby przygotowawczej urzędnika samorządowego;
c) umiejętność obsługi programu EWOPIS i EWMAPA,
d) studia podyplomowe w zakresie wyceny, zarządzania lub obrotu nieruchomościami,
e) prawo jazdy kat. B,
f) zdolność do analitycznego myślenia, samodzielność, rzetelność, dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność negocjacji, zdolności organizacyjne, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Osoba zatrudniona na stanowisku inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża będzie w szczególności realizowała zadania:

1. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami  stanowiącymi zasób gminny w tym obrót nieruchomościami w zakresie:
- sprzedaży, zamiany gruntów, oddawania w wieczyste użytkowanie i trwały zarząd;
- regulacja stanów prawnych nieruchomości;
- nabywanie do zasobu nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań własnych gminy poprzez wykup gruntów, komunalizacje, darowizny, korzystanie z prawa pierwokupu,
2. Naliczanie i aktualizowanie opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwały zarząd,
3. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży, opracowanie projektów uchwał i decyzji organów gminy,
4. Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, tj. użytkowaniem, służebnością, hipoteką,
5. Prowadzenie postępowań administracyjnych celem stwierdzenia obowiązku i naliczenia opłat planistycznych,
6. Prowadzenie postępowań administracyjnych celem stwierdzenia obowiązku i naliczenia opłat adiacenckich,
7. Prowadzenie spraw związanych z wykupem gruntów przez użytkowników wieczystych nieruchomości gminnych  oraz przekształceniem prawa  użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalanie opłat z tego tytułu,
8. Prowadzenie spraw związanych z regulacją  stanu prawnego dróg oraz wykonanie procedur ustalania odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na własność gminy,
9. Komunalizacja gruntów Skarbu Państwa- drogi gminne i wewnętrzne,
10. Przygotowanie materiałów i dokumentów dla zawarcia umów notarialnych,
11. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i zasobem lokali użytkowych Gminy, najem, rozliczanie kosztów mediów, aktualizacja czynszów,
12. Remonty i drobne inwestycje, wykonywanie obowiązków zarządcy w stosunku do zasobu Gminnego ( przeglądy techniczne, utrzymywanie książek obiektów w stanie aktualności),
13. Zlecanie operatów szacunkowych nieruchomości i analiza poprawności ich wykonania,
14. Wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa w zakresie działania referatu,
15. Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych przewidzianych prawem.

 

4. Warunki pracy:

a)  wymiar czasu pracy: 1 etat,
b)  praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
c)  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
d)  zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.).
 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 niezbędne:

a) list motywacyjny;
b) życiorys zawodowy (CV);

List motywacyjny i życiorys zawodowy (CV) należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem, a także klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)”.

c) kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;
d) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
f) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
h) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie oraz braku przeciwwskazań do pracy przy komputerze w wymiarze ponad 4 godzin na dobę;
i) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy. Zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy.

Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

dodatkowe:

a) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża” w terminie do dnia 14.01.2019 roku do godz. 1600 w kancelarii Urzędu Gminy Niedrzwica Duża (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu). Osoby spełniające wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie o dalszym etapie naboru.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

Liczba wyświetleń: 417
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb