A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Żłobka „Niedźwiadek” w Niedrzwicy Dużej

Zdjęcie Artykułu

Wójt Gminy Niedrzwica Duża ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka „Niedźwiadek” w Niedrzwicy Dużej

Ogłoszenie o konkursie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

 

 

Konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka „Niedźwiadek” w Niedrzwicy Dużej

Miejsce pracy: Żłobek "Niedźwiadek" z siedzibą w Niedrzwicy Dużej, adres: ul. Kraśnicka 51A, 24-220 Niedrzwica Duża.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymiar czasu pracy: 1 etat.

1.    Wymagania niezbędne, które winien spełniać kandydat na stanowisko będące przedmiotem postępowania:
1)    posiada obywatelstwo polskie,
2)    posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,
3)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)    posiada nieposzlakowaną opinię,
6)    nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie został skazany prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;
7)    nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
8)    wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
9)    nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
10)    daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
11)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Żłobka „Niedźwiadek” w Niedrzwicy Dużej.

2.    Wymagania dodatkowe:
1)    Znajomość przepisów z zakresu:
a)    ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
b)    ustawy o samorządzie gminnym,
c)    ustawy o pracownikach samorządowych,
d)    Prawo zamówień publicznych,
e)    Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
f)    ustawy o finansach publicznych, a w szczególności w zakresie gospodarowania środkami finansowymi w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie jednostki,
g)    kodeksu pracy,
h)    ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, przepisów bhp i ppoż,
i)    zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych.
2)    Umiejętność organizacji i kierowania zespołem pracowników, kreatywność, sumienność,
3)    Umiejętność współpracy z rodzicami/ opiekunami prawnymi dzieci będących pod opieką żłobka,
4)    Komunikatywność, kultura osobista, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
5)    Znajomość procedur w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych środków pozabudżetowych,
6)    Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
7)    Znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem postępowania:
1)    Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania żłobka i kierowanie jego działalnością, reprezentowanie go na zewnątrz oraz realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz statutu żłobka,
2)    Nadzór nad kompleksową, sprawną, terminową i zgodną z prawem realizacją zadań żłobka,
3)    Prowadzenie rekrutacji kadry oraz dzieci,
4)    Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych w żłobku pracowników,
5)    Zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb,
6)    Zawieranie umów z rodzicami,
7)    organizacja i nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami w żłobku ,
8)    organizacja i nadzór nad pracą personelu żłobka,
9)    zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi,
10)    zarządzanie powierzonym majątkiem oraz dbanie o jego należyte zabezpieczenie,
11)    terminowe i rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzanie sprawozdawczości,
12)    przygotowywanie projektów uchwał rady Gminy Niedrzwica Duża dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań żłobka,
13)    opracowywanie planu finansowego żłobka,
14)    przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy z Samorządowym Centrum Usług Wspólnych,
15)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

Szczegółowe zadania wykonywane przez Dyrektora Żłobka „Niedźwiadek” w Niedrzwicy Dużej zostaną określone w zakresie obowiązków.

4.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotem postępowania:
1)    Praca na stanowisku kierowniczym w wymiarze 1 etatu,
2)    Zatrudnienie na czas określony, z możliwością przedłużenia – zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
3)    Obciążenie psychofizyczne – stres związany z kierowaniem zespołem pracowników, zakresem odpowiedzialności i obowiązków,
4)    Obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

5.    Informacja z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 % (art. 13 ust.2 pkt. 4b ustawy o pracownikach samorządowych).

6.    Wymagane dokumenty:
1)    CV i list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko Dyrektora Żłobka „Niedźwiadek” w Niedrzwicy Dużej,
2)    Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żłobka „Niedźwiadek” w Niedrzwicy Dużej,
3)    Kwestionariusz osobowy z dodatkowym opisem pracy zawodowej, zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkól i uczelni,
4)    Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością,
5)    Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy (np. świadectwa pracy), posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. dyplomy, zaświadczenia),
6)    Podpisane przez kandydata oświadczenia:
a)    o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b)    o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c)    o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d)    że kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie został skazany prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne, kandydat wyłoniony w konkursie przed nawiązaniem stosunku pracy, będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Rejestru o niefigurowaniu w ww. bazie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy,
e)    że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
f)    o braku orzeczenia sądu o pozbawieniu, zawieszeniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej,
g)    o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
h)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
7)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

7.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: „Konkurs na Dyrektora Żłobka „Niedźwiadek” w Niedrzwicy Dużej” w terminie do dnia 29.09.2020 roku do godz. 1530 w kancelarii Urzędu Gminy Niedrzwica Duża (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu).
Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, nie później niż na trzy dni przed wyznaczoną datą rozmowy.
Oferty pracy, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

8.    Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Liczba wyświetleń: 644
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb