A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Informacja dla rolników - obrót zwierzętami leżącymi i pourazowymi

Zdjęcie Artykułu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie informuje, że zabroniony jest obrót zwierzętami "leżącymi i pourazowymi", transportowanie ich do rzeźni oraz na punkty skupu zwierząt.

 

 

 

 

Zasady w tym zakresie regulują następujące przepisy:

  1. Rozdziału I załącznika I rozporządzenia rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97;
  2. Rozdziału VI sekcja I załącznik II do rozporządzenia nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego;
  3. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
  4. Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (WE)  nr  1069/2009   z  dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002.

Wymienione powyżej akty prawne dotyczą wszystkich zwierząt gospodarskich, a w szczególności bydła. Powyższe przepisy stanowią, że w przypadku zwierząt niezdolnych do transportu, należy przeprowadzić ubój z konieczności w gospodarstwie, przez uprawnioną osobę w obecności urzędowego lekarza weterynarii. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia uboju z konieczności zwierzę to powinno być poddane eutanazji przeprowadzonej przez lekarza weterynarii oraz przekazanie do upoważnionego do tego zakładu utylizacyjnego.

W żadnym przypadki zwierzęta "leżące i pourazowe" nie mogą być transportowane do rzeźni ani n apunkty sklupu zwierząt

Liczba wyświetleń: 278
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb