A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Dane statystyczne

I. Sieć osadnicza

 • Podział administracyjny:  liczba sołectw w gminie – 22
 • Ośrodki osadnicze powyżej 1000 mieszkańców
  Gmina ma 11 750 mieszkańców*, w tym:
  • Niedrzwica Duża – 4 130
  • Niedrzwica Kościelna – 1 602
  • Krężnica Jara – 1 359
   * Stan na 31.12.2013 (zameldowania stałe i czasowe)
 • Ośrodki osadnicze o dużej dynamice rozwoju gospodarczego:
  • Niedrzwica Duża
  • Niedrzwica Kościelna
  • Krężnica Jara

II. Komunikacja i transport

 • Długość dróg publicznych w gminie – razem: 143,266 km
  • drogi gminne: 71,320 km
  • drogi powiatowe: 44,096 km
  • drogi wojewódzkie: 10,400 km
  • drogi krajowe: 17,450 km
 • Szacunkowa długość dróg publicznych wymagających remontu – razem: 25 km
  • drogi gminne: 5,000 km
  • drogi powiatowe: 20,000 km 
 • Szacunkowa długość dróg wymagających budowy – razem: 60,6 km
  • 52,400 km
  • 8,200 km
 • Istniejące ścieżki rowerowe:
  • szlak rowerowy "Doliną Nędznicy" o długośći 30 km
 • Istniejące w gminie systemy transportu zbiorowego:
  • autobusy PPKS (Stalowa Wola, Janów Lubelski i inne kursy przyśpieszone)
  • busy (Kraśnik)
  • PKP
  • dominującym kierunkiem przepływu pasażerów jest Lublin, pozostałe, to: Bełżyce, Kraśnik, Bychawa.

III. Infrastruktura techniczna

 • Istniejące systemy infrastruktury technicznej w gminie: 
  • gaz
  • wodociąg (3/4 gminy)
  • telefon
 • Miejsce składowania odpadów stałych:
  - międzygminne wysypisko odpadów w Wilczych Dołach koło Kraśnika.
 • Llokalizacja oczyszczalni ścieków obsługujących gminę:
  - gminna oczyszczalnia ścieków w Niedrzwicy Dużej (wybudowana z dofinansowaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej)
 • Przedsiębiorstwo Komunalne "Nałęcz" Sp. z o.o.
 • Wykaz miejscowości objętych zbiorowymi systemami zaopatrzenia w:
  • wodę: Niedrzwica Duża, Niedrzwica Kościelna, Czółna, Sobieszczany, Marianka Krebsówka
  • kanalizację: centrum Niedrzwicy Dużej
  • gaz: Niedrzwica Duża, Niedrzwica Kościelna, Sobieszczany, Sobieszczany Kolonia, Majdan Sobieszczański, Strzeszkowice Duże, Strzeszkowice Małe, Krężnica Jara, Radawczyk, Radawczyk Kolonia, Marianka, Krebsówka, Czółna, Tomaszówka, Załucze, Trojaczkowice, Borkowizna, Warszawiaki, Osmolice Kolonia

IV. Mieszkalnictwo, budownictwo, gospodarka nieruchomościami

 • Ważniejsze ośrodki rozwoju budownictwa mieszkaniowego:
  • Niedrzwica Duża
  • Niedrzwica Kościelna
  • Krężnica Jara
  • Strzeszkowice Duże
 • Ważniejsze ośrodki rozwoju budownictwa wypoczynkowego i letniskowego
  • Krężnica Jara

 • Dominujący typ zabudowy oraz tendencje dotyczące nowej zabudowy:
  • zabudowa zagrodowa i jednorodzinna z tendencją do przekształceń na terenie gminy w zabudowę jednorodzinną. Wiąże się to z dużym zainteresowaniem działkami nie tylko przez mieszkańców tej gminy, ale także osób z ościennych miejscowości - głównie z Lublina.

V. Oświata i kultura

Wykaz szkół na terenie gminy/liczba uczniów*:

 • SP w Niedrzwicy Dużej - 303 uczniów (klasy I-VI)
 • SP w Niedrzwicy Kościelnej - 115 uczniów (klasy I-VI)
 • SP w Krężnicy Jarej - 125 uczniów (klasy I-VI + oddział "0")
 • SP w Strzeszkowicach - 89 uczniów (klasy I-VI + oddział "0")
 • SP w Sobieszczanach - 64 uczniów (klasy I-VI + oddział "0")
 • SP w Czółnach - 77 uczniów (klasy I-VI + oddział "0")
 • SP w Mariance – 48 uczniów (klasy I-VI + oddział "0")
 • SP w Radawczyku - 40 uczniów (klasy I-VI + oddział "0") - szkoła  prowadzona przez stowarzyszenie
 • SP w Warszawiakach - 47 uczniów (klasy I-VI + oddział "0") - szkoła prowadzona przez stowarzyszenie

 • Gimnazjum nr I w Niedrzwicy Dużej - 206 uczniów
 • Gimnazjum nr II w Niedrzwicy Kościelnej - 93 uczniów
 • Gimnazjum nr III w Krężnicy Jarej - 95 uczniów

 • Przedszkole w Niedrzwicy Dużej - 144 dzieci
 • Przedszkole w Niedrzwicy Kościelnej – 98 dzieci
 • Punkt Przedszkolny w Krężnicy Jarej - 25 dzieci
 • Punkt Przedszkolny w Czółnach - 22 dzieci
 • Punkt Przedszkolny w Mariance - 22 dzieci
 • Punkt Przedszkolny w Sobieszczanach - 23 dzieci
 • Punkt Przedszkolny w Strzeszkowicach - 22 dzieci

 * stan na wrzesień 2013 r.

 • Wykaz instytucji kultury:
  • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Niedrzwicy Dużej wraz z filiami:
   - Filia Biblioteczna w Niedrzwicy Kościelnej
   - Filia Biblioteczna w Strzeszkowicach Dużych
   - Filia Biblioteczna w Krężnicy Jarej

VI. Społeczeństwo

 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Liczba organizacji pozarządowych działających na terenie gminy - 41
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb